шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

TƏDQİQAT

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

KİTABXANA

E-ADPU

UNİVERSİTET
“İNNOVASİYA, TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF” IV BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

“İNNOVASİYA, TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF” IV BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

“İNNOVASİYA, TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF”

IV BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Bakı, 20-21 dekabr 2018

        Konfransda iştirak şərtləri

   Konfransın    bölmələri

 • İnnovasiyalar və ənənələr: təhsilin keyfiyyəti
 • Təhsilin idarə edilməsi: reallıqlar və perspektivlər
 • Təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin metodologiyası və texnologiyası        
 • Təhsilin keyfiyyətinin modernləşdirilməsinin psixoloji və sosial-iqtisadi aspektləri    
 • Tədrisin müasir problemləri

  Tezislərin tərtib olunma qaydaları

 

- Tezislərin mətni  konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.

- Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın)    

  şriftilə (hərflərin ölçüsü – 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.

- Məruzə mətninin formatı yuxarı, aşağı, soldan 2,5 sm, sagdan 1,5 sm olmaqla 3

   səhifəyə qədər həcmdə olmalıdır.

- Mətnin əvvəlində tezisin adı, iştirakçının soyadı, adı və atasının adı, elmi adı və   

   elmi dərəcəsi, təmsil olunduğu müəssisəsinin adı yazılmalıdır.

 Konfransin işçi dilləri:   Azərbaycan, rus, ingilis.

 Reqlament:    Plenar iclasda məruzələr üçün – 15 dəq.

                  Bölmə iclaslarında məruzələr üçün – 10 dəq.

Tezislər aşağıdakı elektron poçt ünvana göndərilməlidir:

            Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə tezislərinin qəbul olunması üçün son tarix: 7 dekabr 2018-ci il

Ünvan:    Azərbaycan, Bakı AZ-1000,  Ü.Hacıbəyli, 68   

                Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti     

Əlaqə telefonu:   (+99412) 498-95-84, 493-05-85

                                          

http: // www.adpu.edu.az

                  Təşkilat Komitəsi

 

 

ИННОВАЦИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Баку, 20-21 декабря, 2018

      Условия участия   на конференции

 

        Секции   конференции

 • Инновации и традиции: качество  образования
 • Управление образованием: реалии и перспективы
 • Методология и технология оценки качества образования
 • Психологические и социально-экономические аспекты модернизации качества образования              
 • Современные проблемы  образования

      Правила  составления  тезисов 

- Текст  тезиса  должен  соответствовать тематике  соответствующей  секции

- Текст  должен  набираться  в форме  Microsoft  Word  for  Windows, шрифтом  Times New Roman (Az  latin) (размер шрифта – 12, интервал  - 1,5)

Формат  текста  доклада  вверху, снизу, слева  2,5 см, справа 1,5 см ( в пределах 3 страниц)

В начале текста  должно  быть название  тезиса, фамилия, имя, отчество, учёное  звание и  степень, название  организации  участника.

Рабочие языки конференции:  Азербайджанский, русский, английский

Регламент:  Выступление на пленарном заседании – 15 мин.

                      Выступление на секционном заседании – 10 мин.

Тезисы должны  быть отправлены на электронную  почту:

   Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Последний срок принятия  докладов: 7 декабря 2018 года

Адрес:         Азербайджан, Баку АZ -1000, У.Гаджибейли,68

                    Азербайджанский педагогический университет

Контактные телефоны:      (+99412) 498 -95-84, 493-05-85

http: // www.adpu.edu.az

                                                                       Организационный комитет

INNOVATION, QUALITY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT” IV İNTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Baku, December 20-21, 2018

 

        Conditions  for  participation  in  the conference

         Conference sections

 • Innovations and traditions: quality of education
 • Education management: realities and prospects
 • Methodology and technology for assessing the quality of education
 • Psychological and socio-economic aspects of modernization of the quality of education
 • Current problems of education

      Abstracts writing rules

- The text of the thesis should correspond to the subject of the relevant section

- The text should be typed in the form of Microsoft Word for Windows, font Times New Roman (Az Latin) (font size - 12, interval - 1.5)

- The format of the text report at the top, at the bottom, from the left is 2.5 cm, from the right is 1.5 cm (within three pages)

- At the beginning of the text should be the name of the thesis, surname, name, patronymic, academic title and degree, the name of the organization of the participant.

Conference working languages: Azerbaijani, Russian, English

Regulations: Speech at the plenary meeting - 15 min.

Speech at the sectional meeting - 10 min.

Abstracts should be sent to the e-mail

      Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Deadline for accepting reports: December 7, 2018

Address: Azerbaijan, Baku, Az-1000, U.Hajibeyli, 68

Azerbaijan State Pedagogical University

Contact  phones:    (+99412) 498-95-84, 493-05-85

http: // www.adpu.edu.az

Organization Committee

Beynəlxalq Biznes Konfransı (CCBC-2019)

Beynəlxalq Biznes Konfransı (CCBC-2019)

E L A N

15-17 may 2019-cu il tarixlərində Avstriya Respublikasının Steyr şəhərində Yuxarı Avstriya Tətbiqi Elmlər Universitetinin Menecment Fakültəsi tərəfindən təşkil olunacaq Beynəlxalq Biznes Konfransı (CCBC-2019)”  keçiriləcəkdir.

Konfrans müəllimlərin, tədqiqatçıların və biznes nümayəndələrinin biliklərini artırmaq və idarəetmə, biznes və ali təhsil sahələrində olan son nailiyyətləri müzakirə etmək üçün bir platforma təmin edir

Konfransın mövzuları:

Sessiya A: Qlobal Biznes və İxracın İdarəetməsi

Sessiya B: Marketinq, Satış və Xidmətlərin İdarə olunması

Sessiya C: Ali Təhsildə Araşdırma, Tədris və Öyrənmə

Sessiya D: İnnovasiya və Sahibkarlıq

Session E: İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi

 

Tezisin son göndərilmə tarixi - 10 dekabr 2018-ci il;

Tam mətnin yükləmə tarixi - 13 fevral 2019-ci il;

Tam mətnin nəzərdən keçirilməsi haqqında məlumatın verilməsi  - 15 mart 2019-cu il

Ətraflı məlumatı   http://www.fh-ooeşat.ccbc2019 saytından əldə etmək olar.

Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi

Taras Şevçenko II Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi

Taras Şevçenko II Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi

 

1-3 fevral 2019-cu il tarixlərdə Türkiyənin Ankara şəhərində

 Taras Şevçenko II Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi

keçiriləcəkdir

Birincisi Ukraynada keçirilmiş konqresin builki mövzusu bütün sosial elmləri əhatə etdiyi kimi sağlamlıq elmlərini də əhatə edir. 

Konqresdə iştirak etmək istəyən nümayəndələrdən öz sahələrinə aid mövzularını 1 fevral 2019-cu il tarixinə qədər Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. elektron ünvanına göndərmələri tələb olunur.

Konqres haqqında ətraflı məlumatları https://www.iksadkiev.org veb saytından əldə etmək mümkündür. Konqresdə iştirak haqqı 425 türk lirəsidir. İştirak etmək istəyən nümayəndələrdən  5 yanvar 2019-cu il tarixədək ödəniş etmələri və ödəniş haqqında qəbzi Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. elektron ünvana göndərmələri  tələb olunur.

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

ELAN

ELAN

20-23 dekabr 2018-ci il tarixlərində BƏƏ-nin Dubay şəhərində İncəsənət, Elm və Texnologiya Akademiyası tərəfindən təşkil olunacaq "İdarəetmə,Mühəndislik, Elm və Humanitar sahələrdə Trend və İnnovasiya (ICTIMESH-2018)” beynəlxalq konfransı keçiriləcəkdir.

Konfransın məqsədi:

Tədqiqatçıların, biznes nümayəndələrinin, elmi işçilərin və iştirakçıların innovativ ideyalarını və təcrübələrini toplamaq və bölüşmək.

Konfransın mövzuları:

 • Mühəndislik və Texnologiya
 • Fiziki və həyat elmləri
 • Biznes və İqtisadiyyat
 • Sosial və humanitar elmlər
 • Təhsil və Sağlamlıq Elmləri

Tezisin son göndərilmə tarixi - 31 oktyabr2018-ci il;

Tam mətnin göndərilmə tarixi - 13 noyabr 2018-ci il;

İştirakçılar üçün qeydiyyat tarixi  - 15 noyabr 2018-ci il

Ətraflı məlumatı   http://www.aastconference.org saytından əldə etmək olar.

 

 

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” 16 may 2017-ci il tarixli 2867 nömrəli Sərəncam imzalamışdır. Sərəncamın icrası ilə əlaqədar Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransının keçirilməsi barədə Təhsil Nazirliyinin 8 iyun 2018-ci il tarixli əmri ali təhsil müəssisələrinə göndərilmişdir. Əmrin 1-ci bəndində konfransın 2018-ci il 22-23 noyabr tarixlərində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində (ADPU) keçirilməsi və konfransın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilməsi qeyd olunmuşdur. Konfransın ADPU-da yüksək səviyyədə keçirilməsi məqsədilə rektor, professor Cəfər Cəfərovun müvafiq əmri ilə Lokal Təşkilat Komitəsi yaradılmışdır.

Konfrans haqqında məlumatı diqqətinizə təqdim edirik:

Konfransın istiqamətləri

- Təbiət elmləri (riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, tibb, ekologiya, yer haqqında elmlər);

- Texnika elmləri (texniki qurğular və texnologiyalar, kompüter elmləri, elektronika, avtomatlaşdırma, maşınqayırma, nəqliyyat);

- Sosial-humanitar elmlər və iqtisadiyyat (sosiologiya, politologiya, kulturologiya, hüquq, tarix, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, psixologiya, pedaqogika, iqtisadiyyat);

Məruzə tezislərinin tərtib olunma qaydaları

- Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü – 12, interval – 1,5) yığılır, A4 formatlı standart (210x297 mm) ağ kağızda çap olunur;

- Məruzənin mətni 3 səhifəyə qədər olmalıdır;

- Mətnin əvvəlində məruzənin adı, onun altında doktorantın (tədqiqatçının) soyadı, adı və atasının adı, onun altında isə ali təhsil müəssisəsinin adı yazılır.

Məruzədə istifadə edilmiş elmi ədəbiyyata istinad və mənbələr bu qaydada göstərilir:

 • Ədəbiyyat siyahısı mətnin sonunda əlifba sırası ilə verilir.
 • İstinad olunan ədəbiyyat nəşr olunduğu dildə verilir.
 • Ədəbiyyatın siyahısı AAK-ın tələbləri əsasında göstərilir.
 • İstinad olunan ədəbiyyatın nömrəsi və səhifəsi mətnin içində göstərilir

(Məsələn, 2, səh. 222).

Məruzə tezisinin sonunda onun yazıldlğı dildən başqa iki dildə (Azərbaycan dilində yazılmış məruzələrə ingilis və rus dillərində, rus dilində yazılmış məruzələrə isə Azərbaycan və ingilis dillərində) xülasə və açar sözlər (hər üç dildə) verilır.

Məruzələrə müvafiq sahə üzrə elmi dərəcəsi olan 1 mütəxəssisin və doktorantın elmi rəhbərinin rəyi və müvafiq elmi müəssisənin kafedrasının (şöbəsinin) iclas protokolundan çıxarış əlavə olunur.

Konfransa təqdim edilən məruzədə problemin aktuallığı və müəllif tərəfindən aparılmış tədqiqatın nəticələri əks olunmalı, alınmış nəticələrin istifadəsinə (tətbiqinə) dair təkliflər verilməlidir. Məruzələrin seçimində üstünlük yaradıcılıq qabiliyyəti və əsaslandırılmış yeni ideyaları olan müəlliflərə veriləcəkdir. 

Bu tələblərə uyğun gəlməyən məruzələr Təşkilat Komitəsi tərəfindən qəbul edilmir. Bu halda məruzə və əlavə olunan sənədlər geri qaytarılmır.

Məruzə tezisləri tələb olunan sənədlər, anket sorğusu (əlavədə verilmiş) və mətnin elektron variantı ilə birlikdə ADPU-nun Elm və innovasiyalar şöbəsinə (otaq 229, Tel.: 012-498-95-84) təqdim olunmalıdır.

Qeyd:

Doktorantlar və gənc tədqiqatçılar tezislərini aşağıdakı e-mail ünvanlara göndərməlidirlər (tezisin üstündə hansı bölməyə təqdim olunduğu qeyd olunmalıdır məsələn: Tarix bölməsinə):

 1.  Riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və tibb bölmələrinə təqdim olunan tezislər Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
 2.  Neft-qaz, geologiya, informatika və avtomatika bölmələrinə təqdim olunan tezislər Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
 3.  İqtisadiyyat, tarix və beynəlxalq münasibətlər bölmələrinə təqdim olunan tezislər Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
 4.  Azərbaycan filologiyası və xarici filologiya bölmələrinə təqdim olunan tezislər Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
 5.  Hüquq, coğrafiya və ekologiya bölmələrinə təqdim olunan tezislərbolme-Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
 6.  Pedaqogika və psixologiya bölmələrinə təqdim olunan tezislər Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
 7. Memarlıq və inşaat, musiqişünaslıq və mədəniyyətşünaslıq bölmələrinə təqdim olunan tezislər Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə tezislərinin qəbul olunması üçün son tarix 1 oktyabr 2018-ci ildir.

 Anket

Təşkilat Komitəsi