шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

TƏDQİQAT

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

KİTABXANA

E-ADPU

Tarix və coğrafiya fakültəsi

 

İş telefonu: +(994)12 498 18 05

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1962-ci il sentyabrın 13-də Qazax rayonu I Şıxlı kəndində anadan olub
 • 1980-ci ildə Qazax rayonunun I Şıxlı kənd orta məktəbini bitirib
 • Bir qızı var

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir
 • 1987-ci ildə ADU-nin Kimya Fakultəsini bitirib. 2007-ci ildən müəllimə işləyir

Əmək fəaliyyəti

 • 19.10.1982. S.M.Kirov adına ADU-nin yanındakı H. M-də işə başlamışdır
 • 10.09.1990-cı ildə Azərbaycan Texnologiya İnstutunda Əmtəəşünaslıq Fakultəsinin Kimya bölgəsində Laborant kimi fəaliyyət göstərib
 • 1994-cü ildən laboratoriya müdiri işləyib
 • 24.09.2007. ADPU-nin “Analitik və Fiziki kimya kafedrasında” müəllim vəzifəsində çalışır

Apardığı dərslər

 • Analitik kimya
 • Kompleks birləşmələrin fotometrik tədqiqi
 • Üzvi reagentlərin analitik kimyada tədqiqi

Tədqiqat sahəsi

 • Molibdenin tərkibində N və S olan liqandlarla müxtəlifliqand komplekslərin sintezi spektrofotometrik tədqiqi analizdə tədqiqi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Azərbaycan Respublikası Pedoqoji Ali məktəb Aspirantlarının elmi konfransı 1998. Qilikolon bis di (metil, ,- sian etil) efirinin biratomlu spirtlərlə reaksiyası. Bakı. APİI cild səh: 60-62
 • Həsənova S.Ə, Əfəndiyeva N.N. Ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri “Akademik Həsən Əliyevin 105 iilik yubileyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq konfrans 7-8 noyabr 2012-ci il Bakı. səh: 22-23
 • Bəzi d-keçid elementlərinin müxtəlif təbii və sənaye obyektlərində təyini. N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, N.A.Novrazova, Q S.Süleymanova, A.B.Hacıyeva, N.N.Əfəndiyeva, N.Q.Cəfərova, Ü.Q.Yolçuyeva, F.R.Paşayeva, N.M.Mürsəliyeva
 • Спектрофотометрическое исследование разнолигандного комплекса ванадия (IV) С 2-окси-5-вроммиофенолом и N, N- диметиланименом Всерос.конф. “Химический анализ” Москва -2008 с.96
 • Seçilmiş Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin Professor Müəllim Heyətinin X Elmi Konfransının Materialları. Səh. 153-154
 • Экстракционно-спектрофотометрическое определение молибдена в питьевой воде А.З.Залов, Н.Г.Джафарова, Н.Н.Эфендиева.
 • Etilen qilikolun bisdi (metil , -sianetin) efirinin turş mühitdə hidrolizi. Peoqoji Universitetin xəbərləri (təbiət elmləri seriyası, Bakı, ADPU, 2006 № 1 səh: 61
 • М.В.Məmmədov, R.Ə.Əliyeva, A.E.Sülüeymanova, Q.T.Musayeva, N.N.Əfəndiyeva, G.Z.Kərimova
 • Spirtli qələvi iştirakı ilə allilbenzonun propinilbenzola izomerləşməsi. Pedoqoji Universitetin xəbərləri (təbiət elmləri seriyası, Bakı, ADPU, 2006 № 1 səh: 49
 • М.В.Məmmədov, X.Y.Quliyeva, R.Ə.Əliyeva, А.E.Sülüeymanova, Q.T.Musayeva, N.N.Əfəndiyeva G.Z.Kərimova
 • Etilen qlikoloun bis di (metil , -sianetin) efirinin biratomlu spirtlərlə reaksiyası
 • Peoqoji Universitetin xəbərləri (təbiət elmləri seriyası, Bakı, ADPU, 2008 № 3 səh: 7
 • A.E.Sülüeymanova, М.В.Məmmədov, R.Ə.Əliyeva, Q.T.Musayeva, N.N.Əfəndiyeva, G.Z.Kərimova
 • Etilen qilikolun bisdi (metil , -sianetin) efirinin qələvi mühitdə hidrolizi
 • Peoqoji Universitetin xəbərləri (təbiət elmləri seriyası, Bakı, ADPU, 2008 №3 səh: 13-14
 • E.Sülüeymanova, М.В.Məmmədov, R.Ə.Əliyeva, Q.T.Musayeva, N.N.Əfəndiyeva, G.Z.Kərimova, M.M.Bayramova, Т.Z.Karimova
 • l-Hidroksi-2-tio və l-hidroki-2,4-ditionaftolun alınması
 • Pedaqoji Universitetin xəbərləri (təbiət elmləri seriyası, Bakı, ADPU, 2008 №3 səh: 11-12
 • E.Sülüeymanova, М.В.Məmmədov, R.Ə.Əliyeva, Q.T.Musayeva, N.N.Əfəndiyeva, G.Z.Karimova, P.N.Həsənəliyeva